บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท มิเนอร์วา เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด
1. บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด
- วิศวกรออกแบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
- เริ่มเปิดดำเนินการงานด้านออกแบบ และที่ปรึกษางาน
วิศวกรรมประกอบอาคาร ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2546
เป็นต้นมา ผู้ก่อตั้ง และบุคลากรหลักที่สำคัญของบริษัท มา
จากกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านวิศวกรรมหลายแขนง และหลายสาขาวิชา โดยบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่ยาวนาน พร้อมผ่านงานด้านงานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคารที่มีชื่อเสียง ในประเทศไทย
2. บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด
- ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง งานสถาปัตย์, งานโครงสร้าง
และวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร (AR, ST, M&E)
- ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 เพื่อดำเนินกิจการเป็นที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ควบคุมงานและ
บริหารก่อสร้างมากกว่า 15 ปี ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการขยายตัวของกลุ่มบริษัทและความต้องการของลูกค้า
Benefits
 • สวัสดิการ บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • - เงินเดือน
 • - ค่าล่วงเวลา(OT)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสะสม
 • - ประกันสังคม
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - โบนัส
 • - สัมมนาประจำปี
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการ บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด
 • - เงินเดือน
 • - ค่าล่วงเวลา(OT)
 • - ประกันสังคม
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - โบนัส
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก+ค่าพาหนะ (กรณีประจำหน่วยงานต่างจังหวัด)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท มิเนอร์วา เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด
5 ซอยลาดพร้าว 28 ถนนลาดพร้าว
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
See Map