Majority Corporation Co.,Ltd.
บริษัท มะจอริทิ คอร์ปอเรชั่น จากัด เปิดดาเนินกิจการเมื่อปี 2545 ภายใต้นโยบายทางด้านการบริหารธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสาคัญ โดยให้บริการทางด้าน System Consulting & System Service Provider ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจาหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ทางด้านระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกด้าน ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์พร้อมให้บริการอยู่เสมอ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เงินพิเศษประจำปี / OT
  • - เบี้ยขยัน
  • - เบี้ยเลี้ยงเมื่อต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด /ต่างประเทศ
  • - ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัท 10% (เมื่อพ้นทดลองงาน)
  • - ค่าช่วยเหลือในการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด (ทำงานครบ 1 ปี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Majority Corporation Co.,Ltd.
1929/2
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
เว็บไซต์: www.mccoth.com