สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย
There are currently no positions available.
Contacts
สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
Talat Khwan Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Website: www.tnc.or.th