JobThai
บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด เป็นผู้จำหน่ายกระดาษคุณภาพทุกประเภท สำหรับธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจกล่อง และธุรกิจอื่นทีมีความต้องการใช้กระดาษ รวมถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการกระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด ยึดถือนโยบาย กระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน ด้วยราคาที่ถูกที่สุดทั้งจากผู้ผลิตในและต่างประเทศ และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจของลูกค้า
Benefits
ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่ารถ คอมมิชชั่น น้ำมัน ทางด่วน โทรศัพท์
zero position en
Contacts
บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด
15 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 9
Bang Mot Thung Khru Bangkok 10140