บริษัท คิว.เอ็ม แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ปรึกษา ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ท่อน้ำ ท่อลม หุ้มฉนวน และ ระบบสุขาภิบาล
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันภัยกลุ่มของ AIA
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - โบนัส
  • -ชุดพนักงาน (Unifrom)
  • -อื่นๆ ตามที่บริษัท กำหนด
Contacts
บริษัท คิว.เอ็ม แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
555/21 ซ.อ่อนนุช 65-67 ถ.อ่อนนุช
Prawet Prawet Bangkok 10250