บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด (www.infra.co.th) เป็นบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล ดำเนินงานด้านอาคารสูง โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน อุโมงค์ สะพานท่าเรือ และอื่นๆ โดยใช้แนวคิดการออกแบบที่ทันสมัย ประสานกันระหว่างทุกระบบและตรวจสอบคุณภาพงานอย่างเข้มงวด เพื่อความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดของโครงการ
ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายงานและต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถ ความรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ในตำแหน่งต่อไปนี้
Benefits
  • - โบนัสประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ค่าเดินทาง
  • - ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
  • - เบี้ยเลี้ยงประชุมต่างจังหวัดและต่างประเทศ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด
22 ซอยลาดพร้าว 35
Chankasem Chatuchak Bangkok 10900
Website: www.infra.co.th
See Map