JobThai
บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการด้านการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างวิศวกรรมต่างๆเช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ โครงสร้างพิเศษต่างๆ มากมาย จากระยะเวลาการให้บริการมากกว่า 20 ปี บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้านการบริการด้านวิศวกรรมมากมาย ซึ่งได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการให้บริการความรู้และความชำนาญในด้านวิศวกรรมโครงสร้างอย่างถูกต้อง บริษัทฯ ให้บริการปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและประสบการณ์ทำงาน ในสาระสำคัญของแต่ละโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งการออกแบบ การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ด้านงบประมาณ การก่อสร้าง ควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด ดังกล่าวในข้างต้น จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินกิจการจากเจ้าของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความภาคภูมใจในความสำเร็จของ บริษัทฯ อย่างยิ่งและจะรักษามาตรฐานการบริการเช่นนี้ตลอดไป
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - เบี้ยขยัน - โบนัสตามผลประกอบการ - เครื่องแบบ ยูนิฟอร์ม
zero position en
Contacts
บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
9/196 ตึกGOT2 ชั้น3A ซ.รัชประชา4 ถ.รัชดาภิเษก
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900