บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
ประกอบธุรกิจด้านอาหาร ประเภท Topping แยม โดยผลิตและส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ
Benefits
  • 1.ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
  • 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3.ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 4.ชุดฟอรม์
  • 5.เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
29/35 หมู่ 1 ถ.สายไหม 58
Sai Mai Sai Mai Bangkok 10220