ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินการจัดหาและจำหน่ายหนังสือ ตำรา คู่มือ เอกสารวิชาการ และเอกสารเสริมความรู้ต่างๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนของที่ระลึกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
Benefits
1. ประกันสังคม 2. โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 อาคารการเรียนรู้ ม.เกษตรศาตร์
Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen Nakhon Pathom 73140