บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการพลังาน ISO50001
และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน
Benefits
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(เมื่มีอายุงาน 1 ปี)
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • เสื้อฟอร์ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
599/104 ถนนรัชดาภิเษก
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900