บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการพลังาน ISO50001 และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน
Benefits
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(เมื่มีอายุงาน 1 ปี) โบนัสตามผลประกอบการ เสื้อฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
599/104 ถนนรัชดาภิเษก
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900