ได้ก่อตั งขึ นในเมื อปี 1998ทางบริษัทเราเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมืออาชีพของวัสดุชนิดท่อหด ทางบริษัทมีโรงงานตั งอยู่ในไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่มีการติดตั งโรงงานตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ที แตกต่างกันไปโดยโรงงานจะอยู่สถานที ต่างๆเช่น เซินเจิ นเบ่าอัน (Shenzhen Baoan), เซินเจิ น หลงหัว(Shenzhen Longhua), กว่างโจว (Guangzhou),
ซูโจว (Suzhou), และสถานที อื น ๆ อีกทั งโรงงานทั งหมดได้ผ่านมาตรฐานISO9001 ซึ งทางบริษัทเป็นผู้เชี ยวชาญในการค้นคว้าและผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที จะช่วยห่อหุ้มป้องกัน ลวด
และ สายไฟฟ้า ไม่ให้เสื อมเสียหรือรั ว ปัจจุบันนี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการใช้ในด้านการเชื อมต่อสายไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใช้ใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก,ส ์การอัตโนมัต,ิ การทหาร, การอวกาศ,
อุปกรณ์อุตสาหกรรม, รถบรรทุก, ผู้คนการค้าโดยทั วไป, เรือบรรทุก, การสื อสารและอื น ๆ ท่อหดของG APEX สามารถใช้สัดส่วนของการหดตัวกับวัสดุต่างๆที แตกต่างกันไปเพื อ
นำไปใช้ในด้านต่างๆ นอกจากนี ทางบริษัทเรายังสามารถให้บริการตามความต้องการทีแท้จริงของลูกค้าที ต้องการจะระบุความยาวของการตัดและการบริการของการบรรจุภัณฑG์ APEX
มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั วโลก สามารถนำบกริารมืออาชีพของเรามาเสนอให้กับคุณได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณเห็นผลิตภัณฑ์ทีมีอยู่ของเราสำหรับคุณแล้วยังไม่เหมาะสมตามความต้องการของ
คุณ, โปรดให้ข้อมูลความต้องการของคุณกับทางเรา ทางเราจะมีทีมงานมาช่วยคุณแก้ปัญหาด้วยวิธีที มีประสิทธิภาพมากที สุด อีกทั งยังสามารถ ให้บริการOEM และODM ตามความ
ต้องการของลูกค้า ยังไงจุดมุ่งหมายสูงสุดของทางบริษัทเน้นคุณภาพที ดีที สุดและบริการที น่าพอใจที สุต หากคุณต้องการรายละเอียดและข้อมูลเกี ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ มเติม โปรดติดต่อเรา
Benefits
  • - โบนัส ( ตามผลประกอบการ )
  • - ปรับเงินเดือน
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ค่าคอมมิชั่น (ตามความสามารถ)
  • - รถยนต์ใช้ในเวลางาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จี เอเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
43/7 หมู่ 7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ
Suan Luang Krathum Baen Samut Sakhon 74110