บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัทชั่น จำกัด(มหาชน)
บริษัทให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป อาทิ การออกแบบ การรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตย์ งานระบบวิศวกรรมก่อสร้าง และงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล อาคารเพื่อการพักอาศัย โรงเรียน หอพักนักศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานสะพาน งานวางท่อน้ำ และงานระบบบำบัดน้ำเสีย งานรางรถไฟ งานเขื่อนกักเก็บน้ำ และงานสาธารณูปโภคอื่นๆ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - ประกันสุขภาพและประกันชีวิตหมู่
  • - (กรณีอยู่ Site งานมี เบี้ยเลี้ยง site งาน, ค่าเช่าบ้าน)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัทชั่น จำกัด(มหาชน)
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ซอยชิดลม
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330