ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการ: ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
วิสัยทัศน์: “Think Tank ด้านอาเซียน ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล”
พันธกิจ:
• Training
• Think Tank
• Research
• Information and Learning Center
• Networking
กิจกรรม:
1. การจัดฝึกอบรม (training) โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการฝึกอบรมหลายรูปแบบ ทั้งแบบ in-house training แบบ public training โดยจะมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมทุกระดับ
2. การเป็นคลังสมอง (think tank) โดยกิจกรรมคลังสมองของศูนย์ฯ มีหลายรูปแบบ อาทิ การจัด TU-ASEAN Forum อภิปราย สัมมนา เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน การจัดประชุมในรูปแบบระดมสมอง การจัดประชุมนานาชาติ (international conference) เป็นต้น
3. งานวิจัย (research) ศูนย์ฯจะทำวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ประสานกับหน่วยงานให้ทุนวิจัย ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และศูนย์ฯจะมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4. การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แห่งการเรียนรู้ (Information and Learning Center) ผลจากการจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ จะได้รับการตีพิมพ์ออกเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือ และข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกครั้งจะนำไปลงในเว็บไซต์ www.castu.org
5. การสร้างเครือข่ายหรือ Networking โดยจะมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียนด้วย
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 เลขที่ 99 หมู่ 18
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12121
เว็บไซต์: www.castu.org