JobThai
Siam Technica Co., Ltd.
Siam Technica Co.,Ltd. ขยายธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในการผลิตสารกึ่งตัวนำสำหรับแผงอิเลคทรอนิกส์ จำหน่าย เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม รับออกแบบให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ต้องการพนักงาน ดังนี้ (ทำงานที่โรงงานโชติธนวัฒน์ จ.สมุทรสาคร)
Benefits
- ประกันสุขภาพ
zero position en
Contacts
Siam Technica Co., Ltd.
115 ร่มโพธิ์บิสซิเนส -เซ็นเตอร์ ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 10110