บริษัท บิสซิเนส แอคคิวเมน จำกัด
Business Acumen หรือ “ปฏิภาณทางธุรกิจ” “ความสามารถในการตัดสินใจในทางธุรกิจที่ก่อให้เกิด ผลกำไร นำไปสู่ ความสำเร็จอันยั่งยืน ได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยมีพื้นฐานที่มาจาก ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์”
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บิสซิเนส แอคคิวเมน จำกัด
เลขที่ 38 ซอยโชคชัย 4 .ซอย 84 แยก 2
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230