JobThai
บริษัท ภ.สหพัฒน์งานช่าง จำกัด
ดำเนินงานด้านการออกแบบ พร้อมก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด บ้าน อาคาร โรงงาน อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนต์ โรงแรม คอนโด และงานพัฒนาที่ดิน วิสัยทัศน์องค์กร (Vision) “เราเป็นผู้ให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา และเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างแบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาพัฒนาที่ดิน” พันธกิจ (Mission) 1. มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ โดยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า รวมถึงความสำคัญต่อการควบคุมงานประมาณโครงการ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ 2. บริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ เพื่อรับประกันถึงผลสำเร็จของโครงการ ตามแผนงานของลูกค้า 3. ดูแลกำกับกิจการที่ดี ทั้งด้านความเป็นธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเป็นหลักประกันถึงคุณภาพงานบริการในทุกโครงการ วัตถุประสงค์ (Objective) 1. ให้บริการงานออกแบบและงานก่อสร้าง รวมถึงพัฒนาที่ดิน ด้วยประสิทธิภาพในการทำงานตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้รู้ค้านึกถึงเรา 2. สร้างพันธมิตร เพื่อโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจ 3. ให้ผลตอบแทน อย่างเหมาะสมแก่ทีมงานบริษัท เป้าหมาย (Goal) เป็นผู้นำในธุรกิจการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร เน้นกลุ่มลูกค้าประเภท บ้าน อาคาร สำนักงาน คอนโด โรงงาน และอื่น ๆ และยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาที่ดิน ให้คำแนะนำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด
Benefits
-ประกันสังคม -หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์) -วันหยุดตามประกาศราชการ -ที่พักฟรี (กรณีต้องไปทำงานต่างจังหวัด) -โบนัสรายปี เงินโบนัสตามผลงาน -ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่น ๆ ปรับเงินเดือนประจำปี เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา และคู่สมรสเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีสมรส เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
zero position en
Contacts
บริษัท ภ.สหพัฒน์งานช่าง จำกัด
351 ถ.พหลโยธิน
Prachathipat Thanyaburi Pathum Thani 12130