บริษัท วิชยุตม์การค้า จำกัด
บริษัท วิชยุตม์การค้า จำกัด เป็นบริษัท ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องแบบราชการ บริษัทมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการเพิ่มบุคคลกรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้
Benefits
- เงินโบนัส ปีละ 2 ครั้ง - เงินประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - เงินล่วงเวลา - อาหารกลางวัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วิชยุตม์การค้า จำกัด
เลขที่ 7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 34 ถนนพระราม 2
Bangmot Chom Thong Bangkok 10150