Sense Math สาขา BTS สะพานควาย
สถาบัน คณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สวัสดิการ
  • ตามประมวลกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Sense Math สาขา BTS สะพานควาย
22/35 ซอยพหลโยธิน 11
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400