ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทอง การโยธา 1996
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
Benefits
  • 1. ค่าอาหาร+ที่พักฟรี
  • 2. ค่าล่วงเวลา
  • 3. เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • 4. สิทธิลาหยุด เช่น ลาคลอด ลาบวช
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทอง การโยธา 1996
เลขที่ 25 ถนนวิฑูรย์ดำริ
Ban Bueng Ban Bueng Chon Buri 20170