ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทอง การโยธา 1996
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
Benefits
1. ค่าอาหาร+ที่พักฟรี 2. ค่าล่วงเวลา 3. เงินช่วยเหลือต่างๆ 4. สิทธิลาหยุด เช่น ลาคลอด ลาบวช
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทอง การโยธา 1996
เลขที่ 25 ถนนวิฑูรย์ดำริ
Ban Bueng Ban Bueng Chon Buri 20170