บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน ดำเนินกิจการมากว่า 23 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนโดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 19 ปัจจุบันรับดำเนินงานในด้านส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินการด้านพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างจริงจัง เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศ โดยให้บริการตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ให้คำปรึกษาในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร งานประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานและพลังงานทดแทน
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - การพิจารณาขึ้นเงินเดือน/ โบนัส
  • - อื่น ๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด
888/29-32 ถ.นวลจันทร์
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230
See Map