IT THiNKNET TEST/Company
บริการ Tour ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Benefits
  • - โบนัส
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - OT
  • - ประกันชีวิต
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์
There are currently no positions available.
Contacts
IT THiNKNET TEST/Company
Bangkok
Suan Chitralada Dusit Bangkok 11111