JobThai
สำนักพิมพ์ผู้ผลิตตำราเรียนและหนังสือความรู้ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาและผู้อ่านมากว่า 22 ปี ก่อตั้งโดยกลุ่มบัณฑิตนักทำกิจกรรมด้านการศึกษาและสังคม มีจุดยืนที่ชัดเจนในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตตำราและหนังสือความรู้ที่มีคุณภาพสูง ถือปรัชญาในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนบนหลักการทางสายกลาง กล่าวคือ มิได้มุ่งหวังที่จะทำกำไรให้ได้มากที่สุด แต่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทั้งผู้อ่าน ผู้เขียน พันธมิตรธุรกิจ บุคลากรในองค์กรและสังคม ต้องการรับเพื่อนร่วมงานที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมอุดมปัญญา
Benefits
- โบนัส - การตรวจสุขภาพประจำปี - การประกันอุบัติเหตุ - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด
52/103-104 ซอยรามคำแหง 60/5 ถนนรามคำแหง
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240
Website: www.wphat.com