บริษัท ฮิวแมนส์ พาวเวอส์ จำกัด
ให้บริการทางด้านรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับเมืองพัทยา รับแจ้งเหตุ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการ
Benefits
  • เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ประกันสังคม ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฮิวแมนส์ พาวเวอส์ จำกัด
208/14-15 หมู่ 6 ซอยโพธิสาร
Na Kluea Bang Lamung Chon Buri 20150