โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี
โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมี ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต ดร. ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นผู้จัดการโรงเรียน และเป็นผู้อำนวยการ โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทช่างอุตสาหกรรม มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี
888 หมู่ที่ 2
Tha Kasem Mueang Sa Kaeo Sa Kaeo 27000
See Map