JobThai
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม หรือ สคส. ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ "มีการจัดการความรู้ในทุกหย่อมหญ้า"สคส. ได้ศึกษาและพัฒนา “ศาสตร์” ด้านการจัดการความรู้ในสังคมไทย โดยผ่านโครงการนำร่อง โครงการให้ทุนต่างๆในประเทศ (โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ใน รพ.ภาคเหนือตอนล่าง, โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เรื่องการทำนาข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิข้าวขวัญ) รวมทั้งได้ศึกษาทฤษฎีจัดการความรู้จากต่างประเทศ จนได้โมเดลการจัดการความรู้ รวมทั้งเครื่องมือการจัดการความรู้ต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทของไทย นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา สคส. ได้ดำเนินงานจัดทำ Workshop มากมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีบทบาทในการทำการจัดการความรู้ ให้กับกลุ่มและหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการทำหน้าที่เผยแพร่การจัดการความรู้ในสังคม ไทยต่อไป การทำงานของ สคส. เน้นที่บทบาทการเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยงและแกนนำจุดประกายการจัดการความรู้ จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนชั้นนำจำนวนมาก
zero position en
Contacts
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (ม.สคส.)
1168 ซอยพหลโยธิน22
Chom Phon Chatuchak Bangkok 10900
Website: www.kmi.or.th
Directions
1.เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีพหลโยธิน ทางออกหมายเลข 4 2.เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สายธรรมดา : สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145 สายปรับอากาศ : สายปอ. 29, ปอ. 38, ปอ. 39, ปอ. 44, ปอ. 63, ปอ. 92, ปอ. 134, ปอ. 145, ปอ. 502, ปอ. 503, ปอ. 509, ปอ. 510, ปอ. 512, ปอ. 513, ปอ. 517, ปอ. 518, ปอ. 545