JobThai
1. รับเหมาแรงงาน 2. บริษัทรับบริการดูแลการจ่ายเงินเดือนให้กับลูกค้า (Payroll Outsourcing) รวมถึงการกรอกแบบ/ยื่นภาษี การบริการฐานข้อมูลพนักงาน การบริหารจัดการ งานสวัสดิการของพนักงาน งานประกันสังคม และงานทั่วไปของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 3. บริษัทรับบริการจัดหาพนักงานฝ่ายผลิตและธุรการด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมและดูแลการเข้าทำงานของพนักงาน
Benefits
- ตามกฎหมายแรงงาน
zero position en
Contacts
Servex Human Resources Management Co., Ltd.
255,257 ซ. รามคำแหง 60 หมู่บ้านสวนสน ถนนรามคำแหง
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240