บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และ บริษัท พรีไซซ คอปอเรชัน จำกัด และ สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก โดยเป็นบริษัทฯผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 9.9 MWH โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
• บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)
• บริษัท พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด
• สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดิก จำกัด
Benefits
  • - ประกันชีวิต
  • - ประกันสังคม
  • - เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
  • - รถรับ-ส่ง
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - สวัสดิการช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
  • - ค่าคลอดบุตร
  • - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
  • วัน / เวลา ทำงาน
  • ปฏิบติงานวันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
22/2 หมู่ 3
Khun Tat Wai Chana Songkhla 90130