JobThai
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2531 ณ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตภาชนะบรรจุอาหารและผลไม้ เช่น กระป๋อง การตั้งโรงงาน ณ จังหวันครปฐม ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัดทําให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล จากประสบการณ์ที่สั่งสมได้สร้างทีมงาน บุคลากรทีมีคุณภาพและ พัฒนาเทคโนโลยี ทําให้บริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัด ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008,GMP และ HACCP จาก TÜVNORD ในขอบข่ายของการผลิตภาชนะบรรจุอาหารและ ผลไม้ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ปลาทูน่า แกงต่าง ๆ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้ แห้ว วุ้นมะพร้าว สัปปะรด ว่านหางจระเข้ กะทิ มะเขือเทศ มะละกอ ฝรั่ง มะม่วงและ ผลไม้รวม ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจึงมีคุณภาพสูง อย่างสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตรงตามนโยบายบริษัทที่ว่า ” คุณภาพมาตรฐาน ใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา สรรหาประสบการณ์ ” การพัฒนารูปแบบและ ประสิทธิภาพของสินค้า การบริการก่อนและ หลังการขาย รวมถึงการตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้าได้สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอแล้ว ภายในโรงงานมีระบบการผลิตที่ก้าวหน้า ทั้งมีวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ เครื่องจักรที่ทันสมัยใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศรวมถึงการคัดเลือกวัตถุดิบต่างๆ อย่างพิถีพิถันจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นั้นได้มาตราฐานระดับสากล และบริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัด ยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน จึงได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาประยุกต์ใช้ และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และ BS OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
Benefits
1. เงินค่ากะ เบี้ยขยัน และเบี้ยเลี้ยงไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 2. เงินค่าครองชีพ 400 บาท/เดือน (นอกเหนือจากค่าจ้าง) 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน 3% บริษัทสมทบ สูงสุด 6% 4. ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท 5. งานสังสรรค์ปีใหม่ ท่องเที่ยวประจำปี 6. ชุดทำงาน 7. ตรวจสุขภาพ 8. การรักษาพยาบาล 9. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 10. โบนัส
zero position en
Contacts
บริษัท ยูนิเวอร์แซลแคน จำกัด
45 หมู่ 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว
Talat Chinda Sam Phran Nakhon Pathom 73110
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer