บริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2531 ณ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตภาชนะบรรจุอาหารและผลไม้ เช่น กระป๋อง การตั้งโรงงาน ณ จังหวันครปฐม ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัดทําให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล
จากประสบการณ์ที่สั่งสมได้สร้างทีมงาน บุคลากรทีมีคุณภาพและ พัฒนาเทคโนโลยี ทําให้บริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัด ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008,GMP และ HACCP จาก TÜVNORD ในขอบข่ายของการผลิตภาชนะบรรจุอาหารและ ผลไม้ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ปลาทูน่า แกงต่าง ๆ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้ แห้ว วุ้นมะพร้าว สัปปะรด ว่านหางจระเข้ กะทิ มะเขือเทศ มะละกอ ฝรั่ง มะม่วงและ ผลไม้รวม ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจึงมีคุณภาพสูง อย่างสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตรงตามนโยบายบริษัทที่ว่า ” คุณภาพมาตรฐาน ใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา สรรหาประสบการณ์ ”
การพัฒนารูปแบบและ ประสิทธิภาพของสินค้า การบริการก่อนและ หลังการขาย รวมถึงการตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้าได้สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอแล้ว ภายในโรงงานมีระบบการผลิตที่ก้าวหน้า ทั้งมีวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ เครื่องจักรที่ทันสมัยใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศรวมถึงการคัดเลือกวัตถุดิบต่างๆ อย่างพิถีพิถันจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นั้นได้มาตราฐานระดับสากล
และบริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัด ยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน จึงได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาประยุกต์ใช้ และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และ BS OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
Benefits
  • 1. เงินค่ากะ เบี้ยขยัน และเบี้ยเลี้ยงไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • 2. เงินค่าครองชีพ 400 บาท/เดือน (นอกเหนือจากค่าจ้าง)
  • 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน 3% บริษัทสมทบ สูงสุด 6%
  • 4. ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
  • 5. งานสังสรรค์ปีใหม่ ท่องเที่ยวประจำปี
  • 6. ชุดทำงาน
  • 7. ตรวจสุขภาพ
  • 8. การรักษาพยาบาล
  • 9. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
  • 10. โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูนิเวอร์แซลแคน จำกัด
45 หมู่ 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว
Talat Chinda Sam Phran Nakhon Pathom 73110