JobThai
บริษัท ก่อตั้งแต่ ปี 2540 มากว่า 10 ปี ซึ่งเน้นในเรื่องการนำผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปส่งออก
Benefits
1. มีบ้านพัก 2. ค่าอาหาร 3. ประกันสังคม 4. เบี้ยเลี้ยง
zero position en
Contacts
บริษัท อี้จั้นฟูดส์ จำกัด
90 ม.3
Dong Mada Mae Lao Chiang Rai 57250