มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มคณะวิชาออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนตะวันออก
2.กลุ่มคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันการบิน
3.กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
4.กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ : วิทยาลัยดนตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปะและการออกแบบ และคณะ Digital Art
5.กลุ่มคณะวิชาเศรษฐกิจและธุรกิจ : วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะเศรษฐศาสตร์
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 88 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 8 หลักสูตร รวม 133 หลักสูตร
There are currently no positions available.
Contacts
มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่ที่ 7
Lak Hok Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000
See Map