JobThai
บริษัท เน็ตอีสท์ จำกัด
ซิ้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
Benefits
- โบนัสประจำปี - พักร้อนประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีต่างๆ
zero position en
Contacts
บริษัท เน็ตอีสท์ จำกัด
1477 หมู่บ้านศรีวรา-ทาวน์อินทาวน์ ซอยลาดพร้าว94 ถนนลาดพร้าว
Wang Thonglang Wang Thonglang Bangkok 10310