บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด
เราเป็นบริษัทผลิตและกระจายสินค้า ของ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ใน SCG Paper ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2514
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านการออกแบบ ตลอดจนเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยตั้งมั่นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
โรงงานผลิตทั้ง 10 แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และการขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศอีก 3 แห่ง ไม่ว่าจะเป็น มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 600,000 ตันต่อปี และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังนับเป็นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้แม่พิมพ์ระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี แบบคอมพิวเตอร์ทูเพลท ซึ่งทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพการพิมพ์สูง และลดการใช้พลังงาน รวมถึงวัตถุดิบและเวลาลงอีกด้วย
นอกจากนี้ การร่วมลงทุนของ Rengo Co., Ltd. ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกรายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น นับว่าเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมและความหลากหลายขึ้นมาในตลาดอย่างต่อเนื่อง
Benefits
  • - ค่าครองชีพ 750 บาท/เดือน
  • - ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ตามกฎหมาย
  • - ค่ารักษาพยาบาล (รพ.ราชการ แและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ)
  • - โบนัส และอื่น ๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด
87 หมู่ 10
Ban Haet Ban Haet Khon Kaen 40110