บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด ในเครือ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) SNC GROUPดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศในอาคารรถยนต์และผูัผลิตเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ให้กับบริษัทชั้นนำได้รับรองมาตราฐานสากลISO9001:2015มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมงานในการขยายธุรกิจของบริษัทฯในปี 2560 ดังนี้
Benefits
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่ากะ
 • - โบนัส
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - สวัสดิการมงคลสมรส
 • - เงินของขวัญคลอดบุตร
 • - รางวัลพนักงานดีเด่นประจำไตรมาส
 • - ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08.00-17.00 น.)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
เลขที่ 88/21-24 หมู่2
Ma Kham Khu Nikhom Phatthana Rayong 21180