บริษัท อาร์.เค. ยูเนี่ยน คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
บริษัท อาร์.เค. ยูเนี่ยนคอนสตร๊คชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 60ล้านบาท
ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินธุรกิจมานานถึง 21 ปี และมีพนักงานที่ มากด้วยประสบการณ์ และความชำนาญจากประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนและประเทศไทย บริษัทมีความพร้อมในด้านเครื่องจักร, เครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างประกอบกับการมีมิตรไมตรีที่ดีกับบริษัทผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ส่งผลให้งานที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและทันตามระยะเวลาที่กำหนด
การก่อตั้งบริษัท อาร์.เค. ยูเนี่ยนคอนสตรั๊คชั่น กำกัด มีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินธุรกิจ คือ งานรับเหมาก่อสร้างอารคารโรงงาน, งานรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์, งานรับเหมาก่อสร้างทั่วไป, งานติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้า, และงานนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ผลงานที่ผ่านมา เช่น โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือใช้จากขบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด, งานก่อสร้างอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์, และอาคารโรงงานทุกประเภท เป็นต้น
Benefits
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าที่พัก
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าอาหาร
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัส
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อาร์.เค. ยูเนี่ยน คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
78,80 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
See Map