JobThai
RCS Safteytech Services Co.,Ltd.
บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ขอบข่ายการให้บริการ ~ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ~ ที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน ได้แก่ ISO 9001, ISO14001, TIS/OHSAS 18001 และมาตรฐานด้านคุณภาพอื่นๆ ~ บริการออกแบบและวางระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการตามหลักวิศวกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ~ บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีในสถานประกอบการ ~ บริการตรวจทดสอบและรับรองความปลอดภัยปั้นจั่นและระบบไฟฟ้าโรงงาน ~ บริการจัดหารและจำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ~ บริการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
Benefits
1. ชุดยูนิฟอร์ม 2. โบนัสประจำปี 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. เบี้ยเลี้ยง 5. เบี้ยขยัน 6. ประกันอุบัติเหตุ 7. โอที
zero position en
Contacts
RCS Safteytech Services Co.,Ltd.
97/59 Moo.1
Nong Kham Si Racha Chon Buri 20230