JobThai
บริษัท เอพี ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท เอ.พี. ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบ รักษาความปลอดภัย อิเล็คทรอนิคส์ ( Electronic security) ครบวงจร จำหน่ายและรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์
Benefits
- ประกันสังคม - โอที - เบี้ยเลี้ยงกรณีไปต่างจังหวัด - โบนัสตามผลประกอบการ
zero position en
Contacts
บริษัท เอพี ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด
25/57 ซ.นิมิตใหม่ 59
Sam Wa Tawan Ok Khlong Sam Wa Bangkok 10510