บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการ (EPC) Engineering, Procurement and Construction กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะลูกค้าสำรวจและผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติตลอดจนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนากลยุทธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องในธุรกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวมาโดยตลอด
บริษัทมุ่งเน้นให้บริการเชิงวิศวกรรมออกแบบ,ก่อสร้าง,บำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ แก่กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมถึงการจัดส่งพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทชั้นนำทั้งงานบนฝั่งและนอกชายฝั่ง (Onshore & Offshore) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการทำงานของบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร และสภาพแวดล้อม รวมถึง คุณภาพของงาน ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าด้วย
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่าเดินทาง ค่าที่พักกรณี เบี้ยเลี่้ยง กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่
  • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
  • - เงินช่วยเหลื่อกรณีเสียชีวิต (บิดา มารดา บุตร ภรรยา สามี และตัวพนักงาน)
  • - กระเช้าเยี่ยมไข้
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
Contacts
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 ซ.อ่อนนุช 64 ถ.ศรีนครินทร์
Suan Luang Suan Luang Bangkok 10250
See Map