บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 จำกัด เป็นผู้ชำนาญการทางด้านการสำรวจและนำเข้าข้อมูลแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีลูกค้าทั้งภาคราชการและบริษัทเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรายใหญ่ ๆ
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานด้านแผนที่มากมาย เช่น NOSTRA MAP ปัจจุบันมีสำนักงานทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
Benefits
  • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพ
  • 3. เงินช่วยเหลืองานศพ
  • 4. เงินช่วยเหลือบุตร
  • 5. โบนัสประจำปี
  • 6. พักร้อน 12 วัน
  • 7. อบรมตามตำแหน่ง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
1400 อาคารตึกไทย HRGA ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 4
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
Directions
  • 1. เดินทางรถไฟใต้ดิน MRTออกสถานีคลองเตย ประตู1การไฟฟ้าเขตคลองเตย
  • 2. สายรถเมล์ที่ผ่าน 13, 115, 109, 74, 47, 149, 116, 22, ปอ.22, ปอ.173, ปอ.141