JobThai
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัททันตกรรม ที่มีความมุ่งมั่นในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทันตกรรมที่มีคุณภาพดีที่สุด และทันต่อวิวัฒนาการของโลกเพื่อทันตแพทย์ไทยจะได้มีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและให้ประโยชน์สูงสุดไว้บริการ แก่คนไข้ บริษัทประสานความร่วมมือกับทันตแพทย์ ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการรักษาทางทันตกรรม ทำให้ทีมงานของแอคคอร์ดฯได้รับความไว้วางใจจากทันตแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดมา
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต
zero position en
Contacts
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
33/2-8 ซอยรองเมือง 4 ถนนรองเมือง
Rong Mueang Pathum Wan Bangkok 10330