JobThai
เป็นกลุ่มธุรกิจที่ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2489 เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ และคุณภาพให้ดีที่สุด
Benefits
ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพประจำปี ทุนการศึกษาต่อ เงินกู้ยืม การจัดฝึกอบรมภายในและภายนอก
10 Positions
Contacts
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
238 อาคารไทยรุ่งเรือง
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120