JobThai
บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด
ให้บริการที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทอย่างครบวงจร เป็นการให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน วิเคราะห์ตลาดและเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านการติดต่อซื้อ-ขายทรัพย์สิน บริษัทฯ สามารถให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน FINANCIAL VALUATION โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์มากว่า 11 ปี ซึ่งความสำเร็จของบริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด ได้ให้บริการตั้งอยู่บนคติที่ว่า ละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้มาตรฐานจรรยาบรรณ ที่สำคัญของความสำเร็จ คือ ความสามารถของบริษัทฯ ที่รวบรวมมืออาชีพ ด้านที่ปรึกษา ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และการให้บริการอื่น ๆ มาเป็นทีมงานของบริษัทฯ
สวัสดิการ
ตามกฏหมายกำหนด **ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-17.30**
zero position en
ติดต่อ
บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด
89/11 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
เว็บไซต์: www.grow.co.th/