บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด (www.royisal.com) เป็นบริษัทชั้นนำรายใหญ่ในประเทศไทย ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.2001 โดยนักลงทุนชาวอิสราเอล ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงยาวนานกว่า 19 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ “ To Become a well-know global jewelry manufacturer” ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น พัฒนานวัตกรรมการผลิตและออกแบบ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อย่างมีเอกลักษณ์ เป็นผู้นำเทรนด์ในการออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี มีลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา บราซิล แม็กซิโก โปแลนด์ เป็นต้น นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) บริหารงานคุณภาพ ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน รับผิดชอบใส่ใจ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา และพร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
1. ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาาน) 2. ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน) 3. เบี้ยขยันต่อเดือนสูงสุด 2500 บาท (มีสิทธิได้รับตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าทำงาน) 4. เบี้ยขยันพิเศษประจำปี 5. เงินกู้ยืมพนักงาน , เงินเบิกล่วงหน้า 6. โบนัส (ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายโบนัสสูงสุด 2.5 + เงินพิเศษ) 7. ข้าวเปล่า (สำหรับพนักงานที่ประจำโรงงาน) 8. ชุดฟอร์มบริษัท (บางตำแหน่ง) 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. สิทธิลาพักผ่อนประจำปี (เพิ่มขึ้นตามตำแหน่งงาน และอายุงาน) 11. เงินช่วยเพื่อการสมรส, การฌาปนกิจ (พ่อ,แม่,ลูก,), การอุปสมบท 12. สิทธิวันลาเพื่อการสมรส, วันลาเพื่อการจัดงานศพ, วันลาเพื่ออุปสมบท และสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงาน 13. กระเช้าเยี่ยมไข้ (กรณีพนักงานนอนโรงพยาบาล) 14. สวัสดิการการรับขวัญบุตร 15. ของขวัญวันเกิดพนักงาน 16. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และแจกของรางวัล 17. เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปต่างประเทศ + ประกันภัยการเดินทาง 18. ส่งอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ *** บริษัทฯ ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00-17.30น. หยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
Royi Sal Co., Ltd.
เลขที่ 436,438 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
เว็บไซต์: https://www.royisal.com
วิธีการเดินทาง
BRT สถานีวัดด่าน
ใช้งานแผนที่