ผู้ผลิตหนังสือสำหรับเด็กและครอบครัวพร้อมทั้งให้บริการด้านกิจกรรมและสื่อเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กทุกวัยมากว่า 20 ปี
Benefits
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล OPD / IPD - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท) - สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - การปรับเงินประจำปี (ตามผลงาน) - เงินช่วยเหลื่อกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส,เยี่ยมไข้,คลอดบุตร,ฌาปนกิจศพ เป็นต้น - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ - สิทธิในการลาประเภทต่างๆ ที่มากกว่ากฏหมายแรงงานและสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมายที่พร้อมจะดูแลคุณ
Contacts
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
Don Mueang Don Mueang Bangkok 10210