บริษัท ยูสมาร์ทคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้เริ่มดำเนินการ 2547 โดยได้แบ่งส่วนงานเป็นสองแผนกคือ
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เนตเวิร์ค
- ยาและเวชภัณฑ์
โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน องค์กรขนาดกลางและใหญ่ เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูสมาร์ทคอร์ปอเรชั่น จำกัด
39 ซอยร่มเกล้า19/1
Khlong Sam Prawet Lat Krabang Bangkok 10520