JobThai
บริษัท ไอเอ็นที รีซอร์สเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทฯ ส่งออกเกี่ยวกับมันสำปะหลัง ซึ่งติด 1 ใน 3 ของประเทศไทย ในการส่งออกยอดเยี่ยมสินค้ามันสำปะหลัง หยุด เสาร์-อาทิตย์
Benefits
- ปรับเงินเดือนประจำปี - เงินรางวัลประจำปี(โบนัส) - ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) - ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง) - ค่าโทรศัพย์ (บางตำแหน่ง) - เลี้ยงสังสรรค์ หรือ ท่องเที่ยวประจำปี
- ประกันสังคม - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - ยูนิฟอร์ม - หยุดเสาร์-อาทิตย์ - เงินพิเศษอื่น
zero position en
Contacts
บริษัท ไอเอ็นที รีซอร์สเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
126/32 อาคารไทยศรี (ชั้น 9) ตรงสถานนีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี
Bang Lamphu Lang Khlong San Bangkok 13260