บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท และกำลังดำเนินการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกและการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยปราศจากมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
Benefits
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสังคม
 • - โบนัสตามผลประกอบการประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - ค่าล่วงเวลา (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - ฝึกอบรม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง กรณีออกต่างจังหวัด
 • - เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิต
 • - อื่นๆ
Contacts
บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
9/255 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Directions
 • - แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีรามคำแหงหรือรถเมย์สาย 71, 60, 40, 113, 115, 501, 93
See Map