บริษัท เวนโซ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่าย อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ และแรงสูง เพื่อตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มโครงการรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจกลุ่มผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการที่มีระบบไฟฟ้ากำลัง กลุ่มบริษัทห้างร้านค้าส่ง และค้าปลีก สำหรับทุกด้านการใช้งาน ตั้งแต่ระบบไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม โดยสถานที่ตั้งเหมาะสมต่อระบบโลจิสติกส์ และการขนส่ง พร้อมที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม
Benefits
- เงินกู้ยืมฉุกเฉิน - เงินพิเศษต่าง ๆ - ท่องเที่ยวประจำปี - งานสังสรรค์ประจำปี - เงินช่วยเหลืองานต่าง ๆ - รางวัลอายุงาน - เงินช่วยเหลือการศึกษา - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าเดินทาง - ค่าโทรศัพท์ - ค่าตอบแทนพิเศษ - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าสอบวิชาชีพ (กว.)
Contacts
บริษัท เวนโซ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
58 ซอยบางนา-ตราด 12
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
See Map