JobThai
บริษัทเมโทรซีดการเกษตรจำกัด ได้ดำเนินกิจการทางด้านการค้าเมล็ดพันธุ์และวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ผัก นำเข้าและส่งออก เมล็ดพันธุ์ผัก มาเป็นเวลากว่า 18 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา ภูเขาทอง ตลอดจนมีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์ผักจำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์ผัก อ.เชียงกลาง จ.น่าน และสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์ผัก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบัน บริษัทได้มีการพัฒนาและวิจัยพันธุ์ผักอย่างต่อเนื่องโดยมีนักวิชาการทางด้านการปรับปรุงสายพันธุ์ดูแลอย่างใก้ลชิด ทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ และมีทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดย ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของ บริษัทได้ แก่ ตระกูล พริก แตงกวา แตงร้าน แตงโม มะระ ฯลฯ และเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด
Benefits
- ประกันสังคม - รถประจำตำแหน่ง - ค่าน้ำมัน - เบี้ยเลี้ยง - ค่าคอมมิชชั่น
zero position en
Contacts
Metro Seed Agricultural Co.,Ltd.
10 ซอยท่าข้าม3 ถนนพระราม2
Samae Dam Bang Khun Thian Bangkok 10150