JobThai
3i Technology
บริการและจำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ระบบเครือข่าย ระยะไกล รับจัดวางระบบงานและรับติดตั้งเครือข่ายทั้งระบบ Lan/Wan รับจัดวางระบบ Internet Security หรือติดตั้งกล้องวงจรปิด บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบในรูปแบบองค์กรและแบบ Home use รับบำรุงรักษาระบบ โดยทำสัญญาแบบ Outsourcing Service การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) เป็นรายครั้งหรือรายปี รับติดตั้งระบบและให้คำปรึกษา Network ต่าง ๆ
zero position en
Contacts
3i Technology
111 ชั้้น2 เทสโก้โลตัส ลพบุรี ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
Tha Sala Mueang Lop Buri Lop Buri 15000