JobThai
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ที่ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP)
Benefits
1. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 2. ชุดยูนิฟอร์มประจำปี 3. ตรวจสุขภาพประจำปี 4. สวัสดิการเยี่ยมไข้ 5. สวัสดิการช่วยเหลือกรณีมรณกรรม 6. ค่าครองชีพ 7. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 8. ค่าที่พัก 9. ค่าน้ำมัน 10. ค่ากะ 11. ลาอุปสมบท / ลาประกอบพิธีฮัจย์ 12. ลาทำหมัน 13. ลาพักร้อน/ ลากิจ/ ลาแต่งงาน 14. รถรับส่ง 15. ปรับเงินเดือนประจำปี 16. โบนัสประจำปี 17. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE)
zero position en
Contacts
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
56 ม.3
Khun Tat Wai Chana Songkhla 90130